Postgraduate Studies (PL)

STUDIA PODYPLOMOWE Z ZAKRESU KUŹNICTWA

Kierownik Studiów: dr hab. inż. Aneta Łukaszek-Sołek, prof. AGH

Organizator

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej
Katedra Plastycznej Przeróbki Metali
al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków
pawilon B-4, pokój 121B

Osoby do kontaktu

 • Aneta Łukaszek-Sołek (tel. 12 617 25 75) – sprawy merytoryczno-organizacyjne
 • Sylwia Bednarek (tel. 12 617 25 75) – sprawy merytoryczno-organizacyjne
 • Ewa Rywotycka (tel. 12 617 25 50) – sprawy administracyjne

Charakterystyka studiów

Wyzwaniem współczesnej branży kuźniczej jest dostosowanie do potrzeb i oczekiwań klientów w celu zapewniania przewagi konkurencyjnej na rynku. Jednym z kluczowych elementów świadomie kształtowanej przewagi jest technologia, która stała się podstawą uaktualnienia tematyki studiów. Rozszerzone zostaną wiadomości z zakresu teorii i praktyki odkształcalności metali i stopów, umożliwiające podniesienie kwalifikacji na potrzeby przemysłu kuźniczego. W ramach dwusemestralnych zajęć omawiane będą nowoczesne osiągnięcia naukowe w zakresie m.in. nagrzewania, kształtowania objętościowego materiałów i prognozowania własności wyrobów, przeróbki termomechanicznej. Tematyka studiów dotyczyć będzie również analizy procesów kucia materiałów trudnoodkształcalnych i niekonwencjonalnych procesów kształtowania przy wykorzystaniu programów bazujących na metodzie elementów skończonych (MES). Równocześnie zostaną omówione zagadnienia związane z materiałami na narzędzia kuźnicze, ich obróbką cieplną i trwałością.

Program studiów

 • Kuźnictwo
 • Niekonwencjonalne procesy kształtowania
 • Kształtowanie materiałów trudoodkształcalnych
 • Symulacja numeryczna w analizie procesów kucia
 • Projektowanie procesów kucia przy wsparciu symulacji komputerowej
 • Prognozowanie i modelowanie własności materiału
 • Przeróbka termomechaniczna w procesach kucia
 • Metody badań defektów oraz własności wyrobów
 • Zagadnienia obróbki cieplnej
 • Systemy CAD/CAM/CAE
 • Piece grzewcze i nagrzewanie wsadu
 • Materiały narzędziowe
 • Problemy trwałości narzędzi
 • Autoprezentacja

Sylwetka absolwenta

Studia podyplomowe skierowane są m.in. do kadry inżynieryjno-technicznej zatrudnionej w przemyśle metalurgicznym i przetwórczym, do technologów projektujących detale maszyn wytwarzanych metodą przeróbki plastycznej, głębokiego przetwórstwa metali i stopów oraz w szeroko pojętej branży kuźniczej, wprowadzającej nowoczesne technologie przemysłowe, w tym do pracowników zaopatrzenia, sprzedaży i marketingu. Uczestnicy otrzymują przygotowanie z zakresu projektowania: procesów technologicznych plastycznego kształtowania materiałów metalicznych drogą kucia, procesów obróbki cieplnej i przeróbki termomechanicznej odkuwek z uwzględnieniem parametrów technologicznych, prognozowania struktury i własności wyrobów. Uczestnicy, po uzyskaniu zaliczeń z wszystkich przewidzianych prac przejściowych, zdaniu wymaganych programem studiów egzaminów oraz wykonaniu pracy końcowej, otrzymają świadectwo ukończenia studiów podyplomowych z zakresu Kuźnictwa. Syntetyczna praca końcowa dotyczyć powinna zastosowania zdobytej wiedzy w potencjalnym lub swoim miejscu pracy. Ponadto każdy słuchacz przedstawia wyniki swojej pracy w formie pisemnego opracowania i prezentacji referatu na seminarium dyplomowym.

Czas trwania: 2 semestry (______)

Zasady naboru – WAŻNE

Termin zgłoszeń: od _____ do ____ r.,

Wymagane dokumenty:

 • podanie o przyjęcie na studia podyplomowe (kliknij aby pobrać)
 • kwestionariusz osobowy (kliknij aby pobrać)
 • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych (co najmniej studia I stopnia) lub poświadczona kserokopia dyplomu

Tryb zgłoszeń: decyduje kolejność zgłoszeń, liczba miejsc ograniczona

Miejsce zgłoszeń: AGH, Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej ul. Czarnowiejska 66, 30-054 Kraków pawilon B-5, pokój 3

Osoba przyjmująca zgłoszenia:
Pani Ewa Rywotycka (tel. 12 617 25 50; e-mail: Ewa.Rywotycka@agh.edu.pl) przyjmuje dokumenty oraz zajmuje się sprawami organizacyjno-administrarcyjnymi dotyczącymi studiów, natomiast same zgłoszenia przez zainteresowanych należy przesłać drogą elektroniczną na adres Sylwii Bednarek (tel. 12 617 25 75) na e-mail: syb@agh.edu.pl

Opłaty: ________ zł za dwa semestry. Płatności można dokonać w dwóch transzach: po ________ zł/semestr przed rozpoczęciem danego semestru.

Informacje dodatkowe: zajęcia odbywają się raz w miesiącu: piątek, sobota i niedziela