Tematyka naukowa

Pracownicy i Doktoranci Pracowni Kuźnictwa Prasownictwa i Specjalnych Technologii zajmują się wieloma obszarami związanymi m.in. z kuciem materiałów i stopów specjalnych. Do głównych ścieżek rozwoju należą:

 • zastosowanie programów komputerowych dla wspomagania projektowania technologicznych procesów kucia oraz niekonwencjonalnych procesów kucia,
 • zastosowanie nowych materiałów na narzędzia kuźnicze,
 • zastosowanie smarów bezgrafitowych na narzędzia kuźnicze,
 • badanie efektywności produkcji oraz produktywności zakładów kuźniczych,
 • symulacja kinematyki płynięcia w procesach kucia,
 • komputerowa symulacja technologii procesów kucia w oparciu o programy numeryczne: QForm2D/3D oraz FormFEM,
 • analiza rozwoju mikrostruktury oraz własności mechanicznych w wyrobach kutych na gorąco,
 • opracowanie teoretycznych i technologicznych podstaw procesów przeróbki plastycznej stopów metali w stanie półciekłym,
 • badanie odkształceń metali i stopów w warunkach nadplastyczności strukturalnej,
 • wykorzystanie niekonwencjonalnych metod przeróbki plastycznej na gorąco do kształtowania precyzyjnego w warunkach izotermicznych,
 • badania procesów kucia w warunkach zmiennej drogi odkształcenia.